Projektfakta

Uppdrag: Mark & Anläggning

Projektform: Utförande entreprenad

Kund: Trafikverket

Region: Norra Värmland

Omsättning: 12 Mkr

Projektledare: Magnus Wiklund

Ombyggnation av väg

E45 Östmarkskorset

Vi bygger om Östmarkskorset som ansluter till E16/E45 i uppdrag av trafikverket. Korsningen som idag är en viktig passage för arbetspendling, godstransporter och vinterturism ska byggas om för att öka både trafiksäkerheten och framkomligheten.

Sten & Vägarbeten bygger trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen för genomfart för E45/E16. Infarten mot Torsby sjukhus ska flyttas och en ny infartsväg ska byggas där en större del losshållning av berg, nya refuger, kantsten och asfalt ska läggas. 

Markarbetet förväntas vara klart i oktober 2021. Toppasfalten färdigställs till maj 2022.  

Läs om liknande projekt: Djupadalsgatan – Storfors, Hagalundsvägen – Karlstad